Gezondheidsverklaring

Indien het lid minderjarig is, dient een ouder of voogd de gezondheidsverklaring te ondertekenen. Indien het lid ouder is dan 18 jaar hoeft er geen ondergetekende worden aangewezen.
Dit nummer staat ook (rechts bovenin) vermeld op je examenbriefje

 

VERKLAART:

Dat bovengenoemde (minderjarige) mag deelnemen aan de opleidingen en het examen voor zwemmend en/of varend redden en/of wedstrijden waarbij de bepalingen van het geldige Examen Reglement worden gehandhaafd.

Ondergetekende verklaart bekend te zijn met het feit, dat het bovenstaande verhoogde eisen stelt aan de fysieke toestand van de deelnemer en verklaart kennis te hebben genomen van de factoren welke hieronder zijn opgenomen.

Ondergetekende verklaart jegens de organisatie die de opleiding en het examen verzorgt, alsmede de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen, het risico van het deelnemen aan voornoemde opleiding, examen en/of wedstrijden te aanvaarden en de beide genoemde instanties uitdrukkelijk van iedere aansprakelijkheid te vrijwaren, voor zover deze aansprakelijkheid betrekking heeft op gebeurtenissen die voortvloeien uit de hieronder vermelde gezondheidsrisico’s.

Ziekten of afwijkingen welke een verhoogd risico geven bij sportbeoefening, in het bijzonder zwemmend redden:

Bijvoorbeeld, al of niet na inspanning:
- benauwdheid
- snelle vermoeiheid
- hartkloppingen

Vraag bij enige twijfel advies aan uw huisarts of behandelend specialist.
Doe dit ook na iedere belangrijke ziekte, in het bijzonder infectieziekten en operaties.

Deze gezondheidsverklaring is 1 jaar geldig (vanaf afgiftedatum). Zonder ondertekening is deze gezondheidsverklaring niet geldig.